Tenshinsho Jigen ryu Hyouhou Lineage

 1. Jigensai Kazutou Jiichibou (自源齋一任自一坊
 2. Minamoto Doushin Fujiwara Hirosato (源童心藤原廣郷)
 3. Minamoto Genshin Fujiwara Ippou (源童心藤原廣郷)
 4. Minamoto Tadahiro Fujiwara Kagemitsu (源唯廣藤原景光)
 5. Minamoto Genki Fujiwara Motonori (源玄鬼藤原基教)
 6. Fujiwara Genyou Kazushige (藤原源養一重)
 7. Minamoto Jigen Fujiwara Ittou (源自源藤原一至)
 8. Oide Jiroudaifu Noritaka (尾井手次郎大夫教高)
 9. Oide Jiroudaifu Tadataka (尾井手次郎大夫忠高)
 10. Oide Jiroudaifu Tadanori (尾井手次郎大夫忠教)
 11. Urabe Munetoshi (卜部宗俊)
 12. Urabe Munekage (卜部宗景)
 13. Urabe Muneharu (卜部宗春)
 14. Yaobettoh Kaneyuki (Kenko) (八尾別当顕幸)
 15. Setoguchi Bizennokami Masamoto (瀬戸口備前守政基) Founder of Tenshinsho Jigen ryu
 16. Setoguchi Gennoshin (瀬戸口源之進)
 17. Setoguchi Masanoshin (瀬戸口政之進)
 18. Setoguchi Maotohiro (瀬戸口基広)
 19. Yakumaru Kenchinnyuudou Nyosui (薬丸兼陳入道如水)
 20. Yakumaru Gyoubuzaemon Kanefuku (薬丸刑部左衛門兼福)
 21. Yakumaru Chouzaemon Kaneyoshi (薬丸長左衛門兼慶)
 22. Mizoguchi Isshinsai Kazushige (溝口一心斎一重)
 23. Mizoguchi Genkichi Teruyoshi (溝口源吉耀芳)
 24. Mizoguchi Gennoshin Kouhaku (溝口源之進幸伯)
 25. Mizoguchi Muneshige Genshinsai (溝口貞勝宗重源信斎)
 26. Mizoguchi Masao Genshin (溝口正緒藤原玄心)
 27. Ueno Yasuyuki Genshin (上野靖之源心)
 28. Ueno Kagenori Genki (上野景範源己)
 29. Ueno Takashi Doushin (上野貴史童心)